สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

8.ฉบับที่2_2558

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูก ค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันตก
การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเสริมทักษะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนที่รับจ้างทั่วไปบริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช 2557
สุขภาพองค์การกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
ร้านหนังสืออิสระ : ความเชื่อ ความฝัน และการอ่าน
The Analysis of Chinese Character “打” through Metaphor and Metonymy Theories
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม
การบริหารงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการบริหารเทศบาลตามมาตรฐานการจัดทาบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
คำนำ สารบัญ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready