สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

3.ฉบับที่1_2556

สารบัญ
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
แนวทางและความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรีกับอาณาจักรจีน
การศึกษาสมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปในการอ่านโน้ตสากล
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready