สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

4.ฉบับที่2_2556

2 56web

สารบัญ
แนวทางการสอน การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม แก่นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก ของขงจื๊อกับปรัชญาเกี่ยวกับระบบครอบครัว และการประกอบพิธีกรรมในคัมภีร์หลุนอี่ว์
浅谈泰汉颜色的文化内涵
ความสามารถด้านการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้แบบฝึกอ่านเรื่องการบริการบนเครื่องบิน
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การวิจัยประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะของชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
การประเมินผลโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลตามแนวแผนที่ผลลัพธ์ ตามแนวคิดและรูปแบบการประเมิน ของเคอร์ก แพตทริค
คำแนะนำกำรเตรียมต้นฉบับ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready