สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

1.ฉบับที่1_2555

1 55 300px

แนวทางการสอนการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจดหมายธุรกิจ
การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
การจราจรที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร
การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน
คำแนะนำกำรเตรียมต้นฉบับ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready