สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

10.ฉบับที่2_2559

magazine2 2559 200px

คำนำ สารบัญ
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ชุมชน: กรณีเขื่อนไผ่ชะลอคลื่น ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
THE EFFECTION OF THAI DIALECT ON CHINESE PRONUNCIATION: A CASE STUDY ON STUDYING CHINESE AT PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY
การใช้เว็บไซต์สานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การเปลี่ยนแปลงของคาประสมที่ขึ้นต้นด้วยคาเครือญาติ ในพจนานุกรมไทย 3 สมัย
การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง และอาเภอชะอำ
การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในบริบทการนาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะสมองไหลของประเทศไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ความสุขในการทำงาน : ความท้าทายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready