สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

information
ประธานสาขาวิชา อาจารย์สิรินาฏ  วงศ์สว่างศิริ 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts (Information Science and Library Science) 

ชื่อย่อ:  B.A. (Information Science and Library Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล พาไปศึกษาดูงานสถาบันบริการ

   สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

-  การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ-  การบริหารโครงการสารสนเทศ

-  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์-  การปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ

-  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น-  การจัดการสารสนเทศสำนักงาน

-  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ-   การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

-  การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ-  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น

-  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม-  ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-  นักสารสนเทศศาสตร์/นักเอกสารสนเทศ  บรรณารักษ์  นักปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้จัดการ/เจ้าของร้านจำหน่าย/ร้านบริการเช่าหนังสือ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ธุรกิจภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน  อาชีพอิสระ  เจ้าของกิจการ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready