เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

บวงสรวงทวารวดี

Dvaravati sacrifice

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงทุ่งเศรษฐีโบราณสถานทวารวดีชายฝั่งทะเลเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่6 กรกฎาคม 2560 โดยมีการแสดงรำบวงสรวงทวารวดี กิจกรรมมันดาล่า กิจกรรมภาพพิมพ์ของพ่อ และนิทรรศการทวารวดี:เศรษฐี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่จะร่วมมือพัฒนาโบราณสถาน “ทุ่งเศรษฐี” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ทวารวดี-ทุ่งเศรษฐี เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready