เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

outstanding researchers
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2560 จากโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย พร้อมทั้งจัดรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการทั่วไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลนักวิจัยระดับดีเยี่ยม 
 kamontip อาจารย์กมล ทิพย์รักเกียรติยศ
รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น 
 khema  อาจารย์เขมา แฉ่งฉายา
 รางวัลนักวิจัยระดับดี 
praoranuch ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกุล
krisda อาจารย์กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์
sorrakai อาจารย์สรไกร เรืองรุ่ง
 attawit  อาจารย์ อรรถวิทย์ รอดเจริญ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready