เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพากษ์ทัวร์ลีลา ระดับประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุทธิดา ระนบ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการพากษ์ทัวร์ลีลาของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ “ไทยทรงดำ”ตามโครงการแนวทางส่งเสริมศักยภาพและทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะในหัวข้อ SSRU Tourism Competition 2018 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์อรวรรณ เหมือนภักตร์ อาจารย์ณัฐกานต์  ผาจันทร์ อาจารย์สุปรียา  สืบสุนทร Dr.Wong  Siao  Fui และ ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม การแข่งขันในครั้งนี้

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready