เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ลิลิตพระลอ

นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงผลงานทางนาฏศิลป์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานละครพันทางเรื่องลิลิตพระลอ “จากแมนสรวงสู่เมืองสรอง” ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 แขนงนาฏยการแสดง สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับชมการแสดงกลุ่มวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ได้ดำเนินการเรียนการสอนในรายวิชาการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบูรณาการกับรายวิชาฉากและแสงนาฏยการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดการประเมินผลและวัดผลการศึกษาผ่านโครงการการแสดงผลงานละครพันทางเรื่องพระลอ “จากแมนสรวงสู่เมืองสรอง” ประจำปีการศึกษา 2560 

ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ประเมินองค์ความรู้ ความสามารถทางด้านการแสดง การจัดการแสดง และการบริหารจัดการโรงละคร การออกแบบฉากประกอบการแสดง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ในรายวิชาฉากและแสงนาฏยการแสดงและรายวิชาการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready