เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ เพื่อการประกวดแข่งขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ เพื่อการประกวดแข่งขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา โดยการจัดอบรมเชิงวิชาการด้านศิลปะ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และศึกษาดูงานศิลปะ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ในโอกาสนี้ได้มีวิทยากร อาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ผลงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) กรุงเทพฯ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready