เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

English Cultural Festival

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรม English Cultural Festival  ที่บริเวณชั้นล่างของอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นงานภาคปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมอังกฤษศึกษา โดยมี Mr. William Booth เป็นอาจารย์ผู้สอน กิจกรรมดังกล่าวท่านผศ.ดร. อัญชนา  พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับภาษา ผู้เรียนควรเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกิจกรรมนักศึกษาได้เผยแพร่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ได้แก่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิงซีแลนด์และออสเตรเลีย ทั้งด้านอาหาร การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่และอื่นๆ ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมสนุกและรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆได้

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready