เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

กิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำราเป็นภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำราเป็นภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติในวันที่ 25 ..61, 25 มิ..61และ 26 .. 61โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์คณะมนุษย์ฯผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำราเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคณาจารย์ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready