เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรภายใต้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจและสามารถบรรยายการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพในระดับหลักสูตรได้ตัวบ่งชี้คุณภาพ และส่งผลให้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready