25-30 ธันวาคม 2558 ความร่วมมือด้านการวิจัยไทย-จีน

IMG 6828

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม นำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทุกภูมิภาคจำนวน 11 คน เดินทางไปเสนองานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมพื้นบ้านตามคำเชิญของสหพันธ์วงการวรรณศิลป์ สมาคมวิจัยเรื่องกุ้ย แห่งกวางสี  นักศึกษาหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 25-30 ธันวาคม 2558 การสานสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปตาม...ที่จะร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมทำงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการเสนองานวิจัยทั้งของไทยและของจีนตลอดจน ทางสมาคมกุ้ย ได้นำนักวิจัยไทยลงศึกษาพื้นที่ชนเผ่าแม้วที่เมืองหยางส่วย เพื่อเห็นถึงวิถีชีวิต และข้อมูลที่จะศึกษาเปรียบเทียบด้านนี้ต่อไป  และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดจะจัดการประชุมร่วมกับสมาคมกุ้ย เพื่อเสนองานวิจัยต่อเนื่อง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready