เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ขอแสดงความยินดี

NRN 8751

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทางคณะ ของแสดงความยินดีกับตำแหน่งที่ได้รับ และขอชื่นชมในความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาและคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready