เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20 มกราคม 2559 วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

NRN 6565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล อาจารย์เกยูร ดีประเสริฐ และศึกษานิเทศมานพ พุ่มจิตร มาร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะมนุษย์ฯหลังใหม่

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready