เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20 มกราคม 2559 ประชุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

NRN 6671

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องร่มฉัตรบารมี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready