เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

4 กุมภาพันธ์ 2559 วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

NRN 8351 01
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด (พ.ศ.2558)ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางการปกครอง การเมือง กฏหมาย การบริหารรัฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รศ.ดร.สุรเชษ ชิระมณี ผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ผศ.ดร.ยุทธ ไกรวรรณ ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง ดร.รัฐ กันภัย ดร.รักเกรียต หงษทอง อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม และ ท่านพิชัย ขำเพชร กรรมการสภามหาลัยฯ โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการโดยท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบัณฑิต 2

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready