3 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการคิดก้าวหน้า

12696676 1056446811084900 246771643 o
โครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมของเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 12 คน และสาขาวิชานาฏยการแสดงจำนวน 5 คน พร้อมคณาจารย์ ร่วมงาน “โครงการคิดก้าวหน้า” คือ โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ซึ่ง โดยขยายโอกาสให้เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ รับคำแนะนำ และสัมผัสประสบการณ์จริง จากนักคิดและหน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการใช้ทุนทาง ความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มเขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ โครงการคิดก้าวหน้า จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทั้ง 9 สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ (Music, Performing, and Visual Arts) ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุและการถ่ายภาพ (Film, TV, Video, Radio, and Photography)พิพิธภัณฑ์ แกลอรี และห้องสมุด (Museums, Galleries, and Libraries) การพิมพ์ (Publishing) ซอฟต์แวร์ (Software) การโฆษณา (Advertising) การออกแบบ (Design) และสถาปัตยกรรม (Architecture) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready