เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

6 กุมภาพันธ์ 2559 วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

NRN 8419

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready