เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

3 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจฯ

12325427 1236516529692119 382745836 n

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน อ.บ้านแหลมและ อ.เขาย้อยเพื่อรับการประเมินตาม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Integrity and Transparency Assessment - ITA )   โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการประเมิน อปท. ระดับ เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ และอาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม อธิบายและซักซ้อมถึงการประเมินในส่วนของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready