เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

13-14 กุมภาพันธ์ 2559 การสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน

research in class

สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรม "การสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ชั้นปีที่ 5" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและทักษะวิชาการของนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรวม 118 เรื่อง โดยภายในกิจกรรมนี้อาจารย์นิเทศก์ได้ให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนางานวิชาการและร่วมวางแผนเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพครูในอนาคตให้กับนักศึกษาด้วย

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready