เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

29 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยาย “ภาวะผู้นำ”

12788823 1245668665443572 906287634 o
12790076 1245668692110236 247616423 o
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากนายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี บรรยาย “ภาวะผู้นำ”     นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี บรรยาย “ผู้นำในการบริหารงานภาครัฐ”   และนายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดพิษณุโลก บรรยาย “การทำงานเป็นทีม” เป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 200 คน ในเรื่องภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในรายวิชา “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม” ควบคุมโดย อาจารย์สุธา เภรีภาส และอาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready