9 มีนาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

NRN 1858
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและร่วมวิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ต่อไป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2559 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี อาคาร23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready