เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

15-17มี.ค.บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งบ้านนายาง

NRN 2546

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแช็งบ้านนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-17มีนาคม 2559 ณ ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร23) โดยได้รับเกรียรติจาก ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนบ้านนายาง เป็นชุมชนที่เข้มแข็งจากการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย และสร้างชุมชนบ้านนายาง เข้าสู่การแข่งขันจากการบูรณาการการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready