30มี.ค.59การแสดงดนตรีแลกเปลี่ยน

NRN 6332

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงดนตรีสากล จัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนระหว่างสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 28

มีนาคม 2559 ณ ห้องร่มฉัตรบารมี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน อีกด้วย

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready