เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

8-10 เม.ย.59อบรมภาษามาลายู

13054375 1095456037144236 1522263474 o
สาขาวิชาสังคมศึกษา โดย ดร.ฟาริดา แสงเอี่ยม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2559 โดยมี อ.อับดุลอาซิส ประสิทธิ์หิมะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษามาลายู จากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูให้ได้เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มทักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสาร

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready