เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20เม.ย.59การแสดงละครเวที

NRN 8357

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3  จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1  ซึ่งมีชุดการแสดงทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่  1.The secret of Vampire 2.Sky and the lost father 3.finding a new heart ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบในวิชาเรียนการเรียนภาษาด้วยการแสดง ทำให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการแสดง โดยมีอาจารย์ผู้สอนคือ Mr.William Booth อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้คำปรึกษาในครั้งนี้ 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready