เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

26,27มี.ค.และ2,3เม.ย.59อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการพูด

NRN 7617

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อให้จบไปเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม สามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้ เมื่อวันที่ 26,27 มีนาคม และ 2,3เมษายน 2559 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังใหม่ (อาคาร23)

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready