เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

22เม.ย.59ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

NRN 8604

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ดนตรีกะหร่าง นาเสป และไทดำ สืบเนื่องจากสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ได้จัดทำการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มแรกได้เก็บข้อมูลองค์ความรู้เฉพาะ 3ชาติพันธุ์ได้แก่ ชุมชนกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย ชุมชนชาวไทยมุสลิมบ้านท่าแร้ง และชุมชนชาวไททรงดำบ้านหนองปรง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีความหลากหลายของชาวเพชรบุรีให้คงอยู่สืบไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready