เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

22เม.ย.59การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

NRN 8591

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำโดย ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น ได้ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาวัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน 20 คน ที่เดินทางมาสัมมนา หัวข้อเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 20 คน กิจกรรมสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม และเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมของนักศึกษาที่จะไปเป็นครูภาษาอังกฤษที่ดีในอนาคต

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready