เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20,23-24เม.ย.59อบรมภาษาพม่า

NRN 8295

สาขาวิชาสังคมศึกษา โดย ดร.ฟาริดา แสงเอี่ยม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 20 และ 23-24 เมษายน 2559 โดยมี Mr.Zar Ni Aung Tunวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาพม่า จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูให้ได้เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มทักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสาร

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready