เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

29 พฤษภาคม 2559ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

NRN 0214

เมื่อวันที่ 29 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ทั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยคณาจารย์ และวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชารุ่นที่ 1 ได้แก่ นายปรีดา ฟุ้งตระกูลชัย ปลัดอำเภอท่าสองยาง นายทรงกลด ตั้งวัฒนากูล หัวหน้างานวิเคราะห์อัตรากำลังและระบบงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนางสาววนิดา อ่วมเทศ ครูอาสาสมัคร กรมการศึกษานอกโรงเรียน

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready