เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

28 เมษายน 2559นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

NRN 9905

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษานำเสนอผลงานทั้งสิ้นจำนวน 242 คน จาก 91 หน่วยงาน การฝึกงานประสบความสำเร็จและเป้นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready