Display # 
Title Created Date
13-14 กุมภาพันธ์ 2559 การสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน 25 February 2016
สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ และท้องถิ่น 17 February 2016
ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 17 February 2016
3 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจฯ 17 February 2016
ศึกษาดูงาน การบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล 17 February 2016
6 กุมภาพันธ์ 2559 วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 17 February 2016
การศึกษาชุมชนเชิงปฏิบัติการกับการเรียน 17 February 2016
3 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการคิดก้าวหน้า 06 February 2016
4 กุมภาพันธ์ 2559 วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 06 February 2016
23 มกราคม 2559 การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 01 February 2016

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj