บุคลากร เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

 Dutdaw

นางดุจดาว แก้วพิจิตร์
Mrs.
Dutdaw Kaewpichitra

ตำแหน่ง:หัวหน้าสำนังงานคณบดี
 sineenard นางสินีนาฏ มูลสอาด
Mrs.
Sineenard Moonsard

ตำแหน่ง:นักบริหารงานทั่วไป
 laoong นางละออง เขื่อนขันธ์สถิตย์
Mrs.
Laoong Kueankansatid

ตำแหน่ง:นักบริหารงานทั่วไป
 ketjawan นางสาวเกตุจวรรณ มณีวิหค
Ms.Ketjawan Maneevihoka

ตำแหน่ง:นักบริหารงานทั่วไป
 chaon นางสาวฉอ้อน จุ้ยแจ้ง
Ms.Chaon Juijang

ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
 jutiporn นางสาวจุติพร ฉิมพาลี
Ms.Jutiporn Chimpalee

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
saowapa นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์
Mrs.
Saowapa Phongphiphat

ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
 narunart นายนฤนาท ไม้แก้ว
Mr.Narunart Maikaew

ตำแหน่ง:นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 somsri นางสมศรี สุขประเสริฐ
Mrs.Somsri Sookprasert

ตำแหน่ง:แม่บ้าน
 chusri นางชูศรี ชูเนียม
Mrs.Chusri Chuniem

ตำแหน่ง:แม่บ้าน

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj