วารสาร

View All

วารสาร ปี 2563 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ              วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ดำเนินการตีพิมพ์บทความมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายนนี้ ได้รวบรวมบทความไว้อย่างน่าสนใจ …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

View All

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย …