วารสาร

View All

วารสาร ปี 2563 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ            วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ยังคงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้นำเสนอผลงานที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรมร่วมสมัย การออกแบบงานศิลป์ การรำถวายมือ  หนังตลุง ดนตรีกะเหรี่ยง ด้านการศึกษา เช่น การสังเคราะห์งานวิจัย และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบต่างๆ  บทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

View All

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

การลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ISSN: 2673-0987 รับตีพิมพ์บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง …