วารสาร

View All

วารสาร ปี 2562 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ   วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ฉบับนี้ เป็นวารสารที่ออกเป็นปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) นับจากปีที่เริ่มผลิตวารสารรวมเวลาได้ 21ปี วารสารได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำวารสาร เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ทุกบทความวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน โดยภาพรวมบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นผลงานของนักวิชาการ …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

View All

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย …