วารสารวิชาการ

View All

วารสาร ปี 2560 ฉบับที่ 2

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายสำคัญคือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เห็นความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ทั้งผู้วิจัย …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

View All

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ Dขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ศึกษารูปแบบการเขียนบทความวิชาการที่ลงในวารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ เช่น ลักษณะเนื้อหา แบบตัวอักษรและขนาด การวางย่อหน้า เป็นต้น เขียนบทความใหม่ที่ไม่เคยลงที่ใดมาก่อนความยาวประมาณ 8-15 หน้ากระดาษ A4 วารสารมี 2 ฉบับ ๆ ละประมาณ 8 บทความ รายละเอียดมีดังนี้ …