วารสารวิชาการ

View All

วารสาร ปี 2561 ฉบับที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การทำงานวิจัยเป็นการศึกษาและค้นพบวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ         การดำเนินงาน  จึงเป็นบทบาทของนักวิชาการ  นักวิจัย  และคณาจารย์  โดยเฉพาะคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  มาตรฐานการเรียนการสอน และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืน งานวิจัยที่น่าสนใจควรค่าการศึกษา คือ การทำงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม           ซึ่งนับวันจะสูญหาย  โดยเฉพาะวรรณกรรมมุขปาฐะ  จิตรกรรมฝาผนัง  วัฒนธรรม ประเพณี …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

View All

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ Dขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ศึกษารูปแบบการเขียนบทความวิชาการที่ลงในวารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ เช่น ลักษณะเนื้อหา แบบตัวอักษรและขนาด การวางย่อหน้า เป็นต้น เขียนบทความใหม่ที่ไม่เคยลงที่ใดมาก่อนความยาวประมาณ 8-15 หน้ากระดาษ A4 วารสารมี 2 ฉบับ ๆ ละประมาณ 8 บทความ รายละเอียดมีดังนี้ …