วารสารวิชาการ

View All

วารสาร ปี 2561 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                    วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ฉบับนี้ มีความหลากหลายในเนื้อหา ทั้งเรื่องการพัฒนา การเรียนการสอน  การบริหารงานบุคคล  การท่องเที่ยว ศิลปะ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการ ที่สามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนางาน  …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

View All

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ Dขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย …