เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ Dขั้นตอนการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์

 1. บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์หรือบทวิจารณ์หนังสือ
 2. ต้นฉบับบทความให้เขียนด้วยภาษาไทย โดยระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน
 3. ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจาก กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน
 5. บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน และไม่อยู่ระหว่าง การเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้เขียนบทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย จึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น
 7. วารสารมี 2 ฉบับ ๆ ละประมาณ 8 บทความ รายละเอียดมีดังนี้
  • ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน (โปรดส่งบทความภายในวันที่ 31 ตุลาคม)
  • ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม (โปรดส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน)

 

Leave a Reply