เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

การลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ISSN: 2673-0987 รับตีพิมพ์บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง …

อ่านเพิ่มเติม