เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

การลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ISSN: 2673-0987 รับตีพิมพ์บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์หรือบทวิจารณ์หนังสือ โดยารสารมี 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจาก กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Leave a Reply