เกี่ยวกับเรา

วารสาร ปี 2563 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ            วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ยังคงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้นำเสนอผลงานที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรมร่วมสมัย การออกแบบงานศิลป์ การรำถวายมือ  หนังตลุง ดนตรีกะเหรี่ยง ด้านการศึกษา เช่น การสังเคราะห์งานวิจัย และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบต่างๆ  บทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2563 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ              วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ดำเนินการตีพิมพ์บทความมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายนนี้ ได้รวบรวมบทความไว้อย่างน่าสนใจ …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2562 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ   วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ฉบับนี้ เป็นวารสารที่ออกเป็นปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) นับจากปีที่เริ่มผลิตวารสารรวมเวลาได้ 21ปี วารสารได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำวารสาร เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ทุกบทความวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน โดยภาพรวมบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นผลงานของนักวิชาการ …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2562 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ                    วารสารมนนุษยสังคมปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นามเดิมคือ “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” ได้ตีพิมพ์เผยแพร่มาปีนี้เป็นปีที่ 21 โดยใช้เลข ISSN 0859-869X …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2561 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                    วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ฉบับนี้ มีความหลากหลายในเนื้อหา ทั้งเรื่องการพัฒนา การเรียนการสอน  การบริหารงานบุคคล  การท่องเที่ยว ศิลปะ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการ ที่สามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนางาน  …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2561 ฉบับที่ 1

สารจากคณบดี                 การทำงานวิจัยเป็นการศึกษาและค้นพบวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงาน  จึงเป็นบทบาทของนักวิชาการ  นักวิจัย  และคณาจารย์  โดยเฉพาะคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  มาตรฐานการเรียนการสอน และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืน …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2560 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                         วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายสำคัญคือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เห็นความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ทั้งผู้วิจัย …

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

การลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ISSN: 2673-0987 รับตีพิมพ์บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2560 ฉบับที่ 1

สารจากคณบดี                     ลักษณะของครูหรือบัณฑิตที่ดี คือ เป็นผู้ที่มีความรู้  มีคุณธรรม  มีความเมตตา และปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอ และที่สำคัญที่สุดคือ “ครู” หมายถึง …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี            มุ่งมั่นที่จะออกวารสารอย่างต่อเนื่องและคงความมีคุณภาพ และเป็นที่น่ายินดีที่มีนักวิจัย/นักวิชาการ สนับสนุนการส่งผลงานมาลงในวารสารอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จึงขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวนนักวิชาการ/นักวิจัยส่งผลงานมาลงที่วารสาร             …

อ่านเพิ่มเติม