หลักเกณฑ์การส่งบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
1. บทความที่เสนอต้องเป็นบทความประเภทบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์ (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) โดยเขียนบทความเป็นภาษาไทย
2. บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การปกครอง การศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความยาวของบทความ บทความควรมีความยาวตั้งแต่ 20-25 หน้ากระดาษ B5(JIS) และกำหนดให้ใช้ตัวเลขอารบิกตลอดทั้งบทความ
4. แนวทางการพิมพ์ต้นฉบับ
4.1 การตั้งค่าหน้ากราะดาษ พิมพ์ด้วยกระดาษ B5 ตั้งระยะขอบกระดาษบน ล่างด้านละ 2 เซนติเมตร ระยะขอบกระดาษซ้าย ขวาด้านละ 2.5 เซนติเมตร ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) ระยะหัวกระดาษและท้ายกระดาษ 1 เซนติเมตร พร้อมระบุเลขหน้าที่มุมขวาบน โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ้อยต์ ตัวธรรมดา
4.2 ใส่ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของคำและคำแรกที่อยู่หลังเครื่องหมายจุดคู่ (:) รวมทั้งชื่อเฉพาะและชื่อของทฤษฎี
4.3 บรรทัดต่อมาถัดจากชื่อบทความให้ใส่ชื่อ สังกัด และอีเมลของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้ชื่อบทความ โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวธรรมดา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
4.4 บทคัดย่อต้องเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาว 1 ย่อหน้า มีจำนวนคำตั้งแต่ 200-250 คำ พิมพ์คำว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” กึ่งกลางหน้ากระดาษโดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อความใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดา
4.5 ผู้เขียนต้องกำหนดให้มีคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทความควรมีคำสำคัญในแต่ละภาษาระหว่าง 3 -5 คำ พิมพ์คำว่า “คำสำคัญ:” และ “Keywords:” ชิดด้านซ้าย ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:) โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา และพิมพ์คำสำคัญโดยคั่นแต่ละคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดา
4.6 เนื้อหา
หัวเรื่องใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา จัดชิดขอบซ้ายของกระดาษ
เนื้อเรื่องใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ้อยต์ จัดกระจายแบบไทย
รูปภาพ พิมพ์คำว่า “รูปที่...” ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา ตามด้วยคำบรรยายรูป ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดาที่ด้านล่าง ตรงกลางภาพ พร้อมทั้งบอกที่มาของรูปภาพทุกรูป
ตาราง ให้พิมพ์คำว่า “ตารางที่...” TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา ตามด้วยตัวเลขบอกลำดับของตาราง ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดา จัดชิดซ้าย ด้านบนเหนือตาราง
4.7 กํารอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้ระบบนามปี ในรูปแบบดังนี้
(ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า-เลขหน้า) หรือ (นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: p./pp.)
4.8 เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ - ให้เขียนคำว่า "เอกสารอ้างอิง" โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา ทางด้านซ้ายของหน้า ให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association) โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวธรรมดา

ข้อตกลงการส่งบทความสำหรับผู้แต่ง
1. ต้นฉบับบทความที่เสนอไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ มาก่อน
2. ต้นฉบับบทความที่เสนอต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
3. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนั้นจริง
4. ต้นฉบับบทความที่เสนอต้องมีหน้าชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ เนื้อหา รายการอ้างอิง
5. หน้าชื่อเรื่องของบทความต้องมีชื่อบทความ ชื่อเต็ม ชื่อตำแหน่งและชื่อหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้เขียน
6. เนื้อหาของบทความวิชาการ ประกอบด้วย 1) บทนำ (Introduction) 2) เนื้อหา (Content) 3) บทสรุป (Conclusion) และ 4) การอ้างอิง (Reference) ส่วนเนื้อหาของบทความวิจัย ประกอบด้วย 1) บทนำ (Introduction) ครอบคลุมความสำคัญ ที่มาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 3) สรุปผลการวิจัย (Conclusion) และการอภิปรายผล (Discussion) 4) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 5) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledge) (ถ้ามี) และ 6) เอกสารอ้างอิง (Reference)
7. กรณีเป็นบทความวิจัย ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยนี้ (ถ้ามี)
8. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ