วารสาร ปี 2562 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ                    วารสารมนนุษยสังคมปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นามเดิมคือ “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” ได้ตีพิมพ์เผยแพร่มาปีนี้เป็นปีที่ 21 โดยใช้เลข ISSN 0859-869X …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2561 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                    วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ฉบับนี้ มีความหลากหลายในเนื้อหา ทั้งเรื่องการพัฒนา การเรียนการสอน  การบริหารงานบุคคล  การท่องเที่ยว ศิลปะ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการ ที่สามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนางาน  …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2561 ฉบับที่ 1

สารจากคณบดี                 การทำงานวิจัยเป็นการศึกษาและค้นพบวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงาน  จึงเป็นบทบาทของนักวิชาการ  นักวิจัย  และคณาจารย์  โดยเฉพาะคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  มาตรฐานการเรียนการสอน และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืน …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2560 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                         วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายสำคัญคือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เห็นความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ทั้งผู้วิจัย …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2560 ฉบับที่ 1

สารจากคณบดี                     ลักษณะของครูหรือบัณฑิตที่ดี คือ เป็นผู้ที่มีความรู้  มีคุณธรรม  มีความเมตตา และปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอ และที่สำคัญที่สุดคือ “ครู” หมายถึง …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี            มุ่งมั่นที่จะออกวารสารอย่างต่อเนื่องและคงความมีคุณภาพ และเป็นที่น่ายินดีที่มีนักวิจัย/นักวิชาการ สนับสนุนการส่งผลงานมาลงในวารสารอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จึงขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวนนักวิชาการ/นักวิจัยส่งผลงานมาลงที่วารสาร             …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 1

สารจากคณบดี                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์มาตั้งแต่ปี 2541 และเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ของการทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เมื่อปี 2556 รวมระยะเวลาที่ดำเนินการมา 18 ปี …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2558 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                     การพัฒนางานที่สำคัญและนำไปสู่ความสำเร็จ ต้องเริ่มจากการพิจารณาฐานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนทิศทางหรือเป้าหมายที่จะดำเนินงานต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยพื้นฐานที่จะนำมาเป็นฐานข้อมูลที่จะพิจารณาเพื่อพัฒนางานให้ก้าวหน้า และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด   …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2558 ฉบับที่ 1

สารจากคณบดี                   “กล่าวกันว่า  ‘การศึกษาทำให้คนเป็นคน’ เนื่องจากการศึกษานี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ท่องจำสิ่งต่างๆ ที่ทางโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียน แต่มีความหมายกว้างออกไปถึงการค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้สมองคิด วิเคราะห์ แยกแยะกับเหตุผลของสิ่งต่างๆ ในโลกด้วย ยิ่งบุคคลเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ …

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร ปี 2557 ฉบับที่ 2

สารจากคณบดี                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งมั่นในการจัดทาวารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานให้กว้างขวางมากขึ้น …

อ่านเพิ่มเติม