easy web creator

ชุมชนบ้านสามเรือน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

แผนที่ท่องเที่ยว

บ้านพุพลูหนองหญ้าปล้องบ้านพุพลู ศูนย์กษตรผสมผสาน ศูนย์ทอผ้า ศูนย์จักสาน ศูนย์เพาะเห็ด ศูนย์มูลใส้เดือน ศูนย์เกษตรจิตบริสุทธ์
Mobirise
ตำแหน่งที่ตั้ง

ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ    อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 รหัสไปรษณีย์  76000

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8      ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Phone : 032-493268
 Fax : 032-493268