สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

Art and design
ประธานสาขาวิชา อาจารย์เขมา  แฉ่งฉายา 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts (Arts and Design)

ชื่อย่อ:  B.A. (Arts and Design) 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต  หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  -

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

-  จิตรกรรมพื้นฐาน-  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-5 -  การถ่ายภาพ

-  ประติมากรรมพื้นฐาน-  การออกแบบสิ่งพิมพ์-  การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ

-  ภาพพิมพ์พื้นฐาน-  การออกแบบโฆษณา-  การนำเสนอผลงาน

-  วาดเส้น-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) -  การออกแบบสัญลักษณ์

-  หลักการเขียนภาพ-  โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ -  การอกแบบบรรจุภัณฑ์

-  องค์ประกอบศิลป์-  การออกแบบผลิตภัณฑ์-  ศิลปะไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบทำงานอะไรได้บ้าง

  • นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ เอนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์  ผลิตงานออกแบบเพื่อการโฆษณาต่างๆ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม

จุดเด่น

  • จบแล้วไม่ตกงานหรือมีช่องทางในการทำงานศิลปะหลากหลาย  ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready