สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

education art
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ศิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา

ชื่อย่อ:  ค.บ. (ศิลปศึกษา)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education (Art Education) 

ชื่อย่อ:  B.Ed. (Art Education)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า  160  หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  ศึกษาดูงานด้านศิลปะและการสอนศิลปะ  เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะศิลปะ  

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

  • ประวัติศาสตร์ศิลป์-  วาดเส้น-  องค์ประกอบศิลป์
  • ความคิดสร้างสรรค์-  วัสดุเทคนิคศิลปะ-  ภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม-  ประติมากรรม-  ศิลปะไทย
  • เขียนแบบ-  การระบายสีน้ำ-  การเขียนภาพทิวทัศน์
  • การออกแบบ-  การจัดนิทรรศการ-  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • การถ่ายภาพ-  การวิจัยศิลปศึกษา -  การศึกษาวิชาชีพครู

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
  • ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา 

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

  • ครู – อาจารย์  ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐและเอกชน  นักวิชาการศึกษา  ประกอบอาชีพศิลปะตามความสามารถของตนเอง

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready