สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

eng
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ศุภมาส  เกตุเต็ม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts (Business English)

ชื่อย่อ:  B.A. (Business English)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  กิจกรรมวันคริสต์มาส   กิจกรรมศึกษาดูงาน ค่ายอาสา  ค่ายจริยธรรม

   กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

   กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

แผนการเรียน:  มีแผนการเรียน 2 แผน ให้เลือกตามความสนใจ 

  แผน ก  เอกอังกฤษเดี่ยว

  แผน ข  เอกอังกฤษ โทญี่ปุ่นหรือจีน 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  70,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

  • การแปล 1   -  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
  • การฟังและพูด 1  -  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การฟังและพูด 2-  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์   -  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
  • ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน-  ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
  • ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ-  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง

-  งานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนและธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ  โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น  ล่าม  นักแปลเอกสาร  เจ้าหน้าที่ประจำสายการบิน  พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า  ส่งออก  และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์  การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการเป็นครูสอนในโรงเรียน  สถาบันสอนภาษา  หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ  ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready