สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

china
ประธานสาขาวิชา ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Chinese)

ชื่อย่อ: B.A. (Chinese)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร: โครงการไปอบรมภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 1 ปี

การจัดการศึกษา: เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 130,000 บาท 

*ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา ละ 10,000 บาท)

        **ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  2 ภาคการศึกษา

(1 ปี) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าที่พักโดยประมาณการ 50,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชา

  • ประวัติศาสตร์จีน-   ภาษาจีนธุรกิจ
  • การฟังข่าวภาษาจีน-   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 
  • การแปลภาษาจีน-   สัมมนาการวิจัยทางภาษาจีน
  • การเขียนพู่กันจีน-   วัฒนธรรมจีน
  • วรรณคดีจีนเบื้องต้น-   ภาษาจีน 3
  • ภาษาจีน 1-   ไวยากรณ์จีนขั้นสูง
  • ภาษาจีน 2-   วิวัฒนาการตัวอักษรจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนทำงานอะไรได้บ้าง

-นักแปลภาษา ล่าม มัคคุเทศก์ งานโรงแรม ครูสอนภาษาจีน ธุรกิจเอกชน

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready