สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ตรีนุช  สุนทรวิภาต 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (5 ปี)

ชื่อย่อ:  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ ) 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education (English)

ชื่อย่อ:  B.Ed. (English)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า  162 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  English Camp  ค่ายอาสา  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ค่ายจริยธรรม  

   กิจกรรมศึกษาดูงาน  กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมวัน Halloween

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

-  ทักษะบูรณาการ-  ภาษาศาสตร์ประยุกต์

-  การเรียนภาษาด้วยการแสดง-   การผลิตและปรับสื่อเพื่อสอนภาษา

-  การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ-  ไวยากรณ์ใช้ภาษาอังกฤษ 1

-  การฟังและพูด 1-  ไวยากรณ์ใช้ภาษาอังกฤษ 2

-  การฟังและพูด 2-  การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

-  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน-  หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

-  การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา-  การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา

- วรรณคดีเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
  • ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย English Camp ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
  • สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในหลากหลายวิชา
  • มีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย
  • ฝึกงานในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • สนับสนุนการชิงทุนเพื่อเข้ารับราชการโครงการครูพันธ์ใหม่
  • อบรมทักษะวิชาชีพครู

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษทำงานอะไรได้บ้าง

-  ครูภาษาอังกฤษในหน่วยงานของรัฐบาล  และเอกชน  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ                   เปิดสถาบันสอนภาษา

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready